Zajmowane stanowiska, pełnione funkcje organizacyjne
i akademickie:

• Koordynator projektu InterDoktorMen,
• Dziekan o/Mazowieckiego POU,
• Członek Kolegium Rektorskiego,
• Członek Rady Naukowo – Programowej,
• Koordynator działu e-learning,
• Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych,
• Opiekun modułu / modułów.