Osiągnięcia naukowo badawcze w okresie 2017 / 2021:

Realizowane projekty NCBR

InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, koordynator projektu. (nr POWR.03.02.00-00-1027/16-00)
Więcej informacji: http://doktoranckiestudia.pl/ 

Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 1(51) 2017
Artur Kwasek, Konieczne kierunki zmian współczesnej edukacji, s. 99-107.
Ilość punktów: 9

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula Ekonomia IV 55(4) 2017
Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, Rozwój koncepcji good governance w instytucjach administracji państwowej, s. 176-188.
Ilość punktów: 8

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula Ekonomia nr 62(5) 2018
Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, Determinanty wprowadzenia waluty euro w Polsce, s. 105-126.
Ilość punktów: 8

Kwartalniku Naukowym Uczelni Vistula nr 2(56)/2018
Artur Kwasek - Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście zmian technologicznych i społecznych, s.203-216.
Ilość punktów: 9

Menedżer Zdrowia 2-3/2018
Artur Kwasek, Michał Marczak, „Jak reformować system ochrony zdrowia w Polsce?”, s. 48-49.

Artur Kwasek, Renata Ludwikowski, Na czym polega fenomen mediów społecznościowych?, [w:] Elżbieta Jędrych, Justyna Berniak-Woźny (red.), Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji, Monografia AFiB VISTULA, Rozdział 19 - s.277-288, Warszawa 2019, ISBN 978-83-64614-45-3.
Ilość punktów: 20

Justyna Berniak-Woźny, Artur Kwasek, Sustainability Reporting Practices in the Healthcare Products Sector – the Case of Europe and North America, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe Volume 23, Number 2, 2020, s. 69-86, ISSN: 1508-2008.
Link do publikacji: http://dx.doi.org/10.18778/1508-2008.23.13
Ilość punktów: 40

Artur Kwasek, Michał Matuszczyk, Analiza sposobów i technik zapewnienia wysokiej dostępności systemów i usług teleinformatycznych, jako niezbędny element bezpieczeństwa organizacji, [w:] Z. Olesiński (red.), Składniki turkusowych organizacji, Rozdział 13 – s.183-207, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8085-250-1.
Ilość punktów: 20

Artur Kwasek, Artur Kobos, Identyfikacja stanu wiedzy dotyczącej rozwoju systemów e-learning w szkolnictwie wyższym, [w:] Z. Olesiński (red.), Składniki turkusowych organizacji, Rozdział 20 – s. 293-312, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8085-250-1.
Ilość punktów: 20

Artur Kwasek, Dariusz Prokopowicz, Ekonomia społeczna jako impuls do kreowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów [w:] E. Radomska, J.Pach, P.Nowak (red.), „EKONOMIA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych”, Wydawnictwo CeDeWu 2021.
Ilość punktów: 20

A.Kwasek, M.Maciaszczyk, M.Kocot, A.Depta,
Sustainable Remote Work Market – Diagnosis of Digital IT, Information and Functional Competences in the Aspect of Equal Opportunities,
EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Volume XXIV, Issue 2B, pp 213-226, ISSN: 1108-2976, 2021.
Link do publikacji: https://www.ersj.eu/journal/2212
Ilość punktów: 100

M.Kocot, M.Maciaszczyk, A.Kwasek, D.Kocot, A.Depta,
Assessment of the effectiveness of e-learning and students’ satisfaction with online classes - experiences of Polish universities,
EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Volume XXIV, Issue 3B, pp 186-199, ISSN: 1108-2976, 2021.
Link do publikacji: https://www.ersj.eu/journal/2457
Ilość punktów: 100

D.Kocot, M.Maciaszczyk, M.Kocot, A.Kwasek, A.Depta,
Multivariable factors influencing the level of employee’s satisfaction with the work performed,
EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Volume XXIV, Issue 3B, pp 576-591, ISSN: 1108-2976, 2021.
Link do publikacji: https://www.ersj.eu/journal/2483
Ilość punktów: 100 

Konferencje, referaty i publikacje w materiałach konferencyjnych

Konferencja naukowa „Zasady good governance na szczeblu przedsiębiorstwa, gospodarki kraju, ugrupowania integracyjnego i świata” AFiB VISTULA, Warszawa, marzec 2017. Referat i artykuł: Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, „Rozwój koncepcji good governance w instytucjach administracji państwowej”.

Konferencja naukowa „Strategiczne cele edukacji - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
AFiB VISTULA Warszawa, czerwiec 2017. Referat i artykuł: Artur Kwasek, „Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście zmian technologicznych i społecznych”.

Konferencja naukowa “Euro a sprawa polska”
, AFiB VISTULA Warszawa, kwiecień 2018. Referat i artykuł: Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, „Determinanty wprowadzenia waluty euro w Polsce”.

Konferencja naukowa „Kapitał Społeczny i Zaufanie w Biznesie”
AFiB VISTULA oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Warszawa, maj 2018. Współorganizator, referat i artykuł: Artur Kwasek i Renata Ludwikowski, „Na czym polega fenomen mediów społecznościowych?”

Konferencja naukowa “Scientific Conference Interdisciplinarity of Helath and Healthcare”
, Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Operacyjnych, Łodź, czerwiec 2019. Referaty:
• Artur Kwasek, Justyna Berniak-Woźny – Sustainability reporting practices in the health sector - the case of Europe and North America.
• Roman Załuska, Marcin Bobruk, Artur Kwasek – Analysis of clinical and economic effectiveness of Coordinated Specialist Care for patients after myocardial infarction (KOS-infarction).
• Kamila Sienkiewicz, Jacek Sienkiewicz, Artur Kwasek – Corporate social responsibility of enterprises in the health care sector - analysis of the concept, scope of implementation and proposal for measuring effectiveness.

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”
, Uczelnia Techniczno Handlowa, Zakopane, luty 2020. Referat: Artur Kwasek - Analiza korzyści wynikających z badania finansowych i niefinansowych raportów dla zrównoważonego rozwoju.

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ekonomia Społeczna 2020 r. Przedsiębiorstwa społeczne wobec wyzwań XXI wieku – doświadczenia polskie i międzynarodowe”
, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, listopad 2020. Referat: Artur Kwasek - Ekonomia społeczna jako impuls do kreowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.